منظور از معاینات طب کار چیست ؟

معاینات طب کار با استفاده از نرم افزار های طب کار ، نرم افزار های بهداشت حرفه ای و نرم افزار HSE به چه منظور و به چه صورت است

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - منظور از معاینات طب کار چیست ؟

معاینات طب کار با استفاده از نرم افزار های طب کار ، نرم افزار های بهداشت حرفه ای و نرم افزار HSE به چه منظور و به چه صورت است

مشاهده بیشتر

انواع معاینات طب کار  در نرم افزار طب کار و نرم افزار HSE


1معاینات بدو استخدام طب کار  :

    این معاینات به منظور سنجش توانمندی جسمانی، روانی و اجتماعی شاغل و به کارگیری فرد در کار متناسب با این توانمندی‌ها انجام می‌گردد و با تعیین وضعیت پایه سلامت عمومی و شغلی فرد، در صورت ابتلا فرد به یک بیماری در آینده، در تعیین شغلی و یا غیر شغلی بودن بیماری وی به پزشک بسیار کمک می کنند که البته این مسئله هنگام طرح موضوع در مراجع قانونی اهمیت بیشتری پیدا می کند. این معاینات بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی برای شاغلین الزامی است .
 

اهداف معاینات بدو استخدام در سامانه نرم افزار طب کار ، نرم افزار بهداشت حرفه ای و نرم افزار HSE عبارتند از:

1- تعیین وضعیت سلامت عمومی شاغل کهع در صفحه پذیرش نرم افزار طب کار ، نرم افزار بهداشت حرفه ای و نرم افزار HSE
2- به کارگیری نیروی انسانی در کار با ارایه زیر ساخت نرم افزاری مناسب با توجه به بستر های اعلان شده توسط طب کار ها و نرم افزار های طب کار خصوصا طب کار آ 
3- تهیه اطلاعات پایه در زمینه سلامتی شاغل جهت بررسی های مقایسه ای بعدی در معاینات ادواری
4- تهیه و نگهداری کلیه اطلاعات پزشکی شاغل به منظور ارائه به مراجع قانونی در صورت نیاز
    همچنین شایان ذکر می باشد ، این سند ( پرونده بدو استخدام پزشکی ) در صورت ارجاع به محاکم قانونی در زمان ادعای غرامت بیماری های مرتبط با شغل از سوی پرسنل به جهت بررسی سوابق فرد که آیا در هنگام ورود به سازمان دارای بیماری قبلی بوده و یا خیر بسیار پر اهمیت بوده و همینطور این سند ملاکی برای تعیین شغل مناسب جهت افراد می باشد از لحاظ عملکرد ایمنی ، در صورتی که با توجه به پرونده پزشکی تحت واحد نرم افزار HSE ,و یا نرم افزار بهداشت حرفه ای و یا نرم افزار طب کار  و سرپرستان پروژه فرد را از لحاظ جسمی سالم بدانند ، بسته به نیاز خود از فرد مربوطه در قسمت های مختلف استفاده میکنند ، حال آنکه نامبرده از جهت جسمانی در وضیعت سالم نبوده و موجب بروز حوادث بسیار برای خود و دیگران خواهد شد .
   لذا نحوه صحیح انجام این تست ها و انجام معاینات بد واستخدام توسط مراجع و مراکز ذیصلاح امری بسیار حیاتی می باشد .

   لذا طب کار آ بعنوان جامع ترین نرم افزار در سیاست گزاری نرم افزاری طب کار ، بهداشت حرفه ای و HSE  می باشد .